Looduskaitseliste piirangute toetus

Looduskaitseliste piirangute toetus kombineerib Natura 2000 elurikkuse soodustamise toetuse ja väljaspool Natura 2000 asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuse.

Erinevate meetmetega hüvitatakse erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu korraga nii Natura 2000 võrgustiku aladel kui ka väljaspool.

Toetust saab metsale:

  • Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoiualal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis 134 €/ha aastas.
  • Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning väljaspool Natura alasid piiranguvööndiks või hoiualaks planeeritaval alal kuni 60 €/ha aastas.

Kontrolli, kas Sinu mets kuulub Looduskaitseliste piirangute toetuse metsaalade hulka

Maa-ameti kaardil saad kontrollida, kas Sinu mets kuulub looduskaitseliste piirangute alasse. Piirangute toetuse alad on kaardil tähistatud rohelisega.

Kontrolli Maa-ameti lehel

Oluline teada

  • Metsamaa ja kaitsega seotud andmed on kantud Eesti looduse infosüsteemi.
  • Metsamaa on vähemalt 0,3 ha suurune.
  • Toetusõigusliku metsamaa hulka arvatakse kuni nelja meetri laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd ja elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning kuni 0,10 hektari suurune lagendik.
  • Toetust ei saa metsamaale, mille kohta on sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping või kus asub park või arboreetum.
  • Samuti ei saa toetust maa kohta, mis on kantud Eesti Looduse Infosüsteemi poolloodusliku kooslusena (pärandniit).

Teenustasu
Toetuse taotlemisel metsaühistu abiga teenustasu ei lisandu.

TAOTLE LOODUSKAITSELISTE PIIRANGUTE TOETUST

Toetust saad taotleda e-PRIA keskkonnas läbi “EMK looduskaitselised piirangud (ka Natura mets)” taotluse. Toetuse taotluse esitamise periood on 4 – 30. aprill 2024.

Meie spetsialistid aitavad Sind vajadusel toetuse taotluse täitmisel.