Metsandustoetused

Mitmete metsatööde tegemiseks saad erametsaomanikuna taotleda erinevaid toetusi. Nõustame Sind toetuste taotlemise protsessi juures: anname teada, millal erinevaid toetusi taotleda ning aitame täita vajalikke dokumente.

Metsaühistu liikmena on Sul toetuste taotlemisel ka eelis. Mitmete toetuste taotlemine käib ainult läbi Metsaühistu ning seda teeb Metsaühistu Sinu eest.

Loe erinevatest metsandustoetustest lähemalt

Metsandustoetuste kalender 2024

ToetusToetuse suurusTaotlemise tähtaeg
Metsa inventeerimise toetusKuni 10 €/ha29. november
Metsa uuendamise
toetus
– Maapinna ettevalmistamine kuni 96 €/ha
– Metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 €/ha
– Metsauuenduse hooldamine kuni 96 €/ha
I voor:
14. juuni
II voor:
15. november
Metsameede– Hooldusraied 356 €/ha / 297 €/ha
– Ulukikahjustuste ennetamine 146 €/ha / 122 €/ha
– Taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamine 286 €/ha / 239 €/ha
– Kahjustuse kõrvaldamiseks 1719 €/ha / 1433 €/ha
– Uue metsakultuuri rajamiseks 815 €/ha / 680 €/ha
– Maapinna mineraliseerimiseks loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks 245 €/ha / 204 €/ha
– Metsauuenduse hooldamiseks 232 €/ha / 194 €/ha
27. september
Looduskaitseliste piirangute toetus– Natura 2000 sihtkaitsevööndis, Natura 2000 piiranguvööndis asuvas või hoialal asuvas metsaelupaigas, Natura 2000 sihtkaitsevööndiks projekteeritaval alal või väljaspool Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis 134 €/ha
– Natura 2000 alal piiranguvööndis või hoiualal, kus ei asu metsaelupaik ning väljaspool Natura alasid piiranguvööndiks või hoiualaks planeeritaval alal kuni 60 €/ha
4 – 30. aprill
Metsamaa-
parandustööde toetus
Sõltub objektist ja tehtud tööde mahust2. september
Pärandkultuuri säilitamise toetusKuni 3 196 €1. juuli
Üraskikahjustuste ennetamise toetus– Püünispuude kasutamine 500 €/katastriüksus
– Feromoonpüüniste soetamine ja paigaldamine 40 €/feromoonpüünise komplekt
– Värske tormikahjustuse likvideerimine 500 €/katastriüksus
2. september